SÅ HÄR FUNGERAR TECFIDERA

MS - En sjukdom med många ansikten

MS förlöper ofta i attacker, så kallade skov, och är en autoimmun sjukdom. Detta innebär att kroppens immunförsvar, som normalt försvarar kroppen mot främmande ämnen såsom virus eller bakterier, aktiveras och angriper kroppens egna vävnader. Vid MS reagerar immunförsvaret mot nervceller i centrala nervsystemet, CNS (hjärnan och ryggmärgen).

Med skov menas en tillfällig försämring av sjukdomen som orsakas av den uppkomna inflammationen i CNS och som resulterar i olika symtom. Det kan vara ett lindrigt skov, såsom en domning i ett begränsat hudområde, eller ett mer dramatiskt skov med förlamningar i en eller flera delar av kroppen. Skoven läker oftast ut men inflammationen kan lämna ärr och ibland bestående symtom.

Antalet skov kan variera kraftigt från en person till en annan.

Den inflammatoriska reaktionen leder till skador av nervceller och ger upphov till ärr, som kallas lesioner. Detta stör kommunikationen mellan hjärnan och andra delar av kroppen och kan ge upphov till symptomen vid MS.

MS leder också till att det bildas stora mängder skadliga ämnen som kallas fria radikaler. Vid MS bildas mer fria radikaler än vad kroppens försvarsmekanismer klarar av att hantera. Detta tillstånd kallas oxidativ stress. I likhet med inflammation, kan även oxidativ stress skada nervceller.

 

Vilka får behandling med TECFIDERA?

TECFIDERA ordineras som behandling för vuxna med så kallad skovvis förlöpande MS. TECFIDERA ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Studier visar att TECFIDERA kan fördröja sjukdomsförloppet genom att minska antalet skov och hämma utvecklingen av funktionsnedsättning.

Oberoende av behandlingsform för MS kan det fortfarande förekomma skov. Ett skov betyder därför inte att behandlingen inte fungerar.

 

 

Figurer från “Current Status and Strategies for the Future”1.

Vad är skov?

Med skov menas en tillfällig försämring av sjukdomen som orsakas av den uppflammande inflammationen i CNS och som resulterar i olika symtom.

Det kan vara ett nytt MS-symtom eller ett tidigare symtom som tilltar under en tid, för att sedan oftast försvinna. Graden och typen av symtom beror bland annat på hur omfattande inflammationen är samt vilka områden i CNS som är drabbade.

Det kan vara ett lindrigt skov, såsom en domning i ett begränsat hudområde, eller ett mer dramatiskt skov med förlamningar i en eller flera delar av kroppen. Skoven läker oftast ut men inflammationen kan lämna ärr och ibland bestående symtom.

Antalet skov kan variera kraftigt från en person till en annan.

Varningar och försiktighet

TECFIDERA kan påverka antalet vita blodkroppar, njurarna och levern. Innan du börjar ta TECFIDERA tas därför ett blodprov för att räkna antalet vita blodkroppar  samt kontrollera att njurar och lever fungerar som de ska. Detta testas regelbundet under behandlingen. Om antalet vita blodkroppar  sjunker under behandlingen, kan läkaren överväga att avbryta din behandling. Om du har ett lågt antal vita blodkroppar under lång tid kan det öka risken för infektion, inklusive en risk att få en ovanlig hjärninfektion som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Symtomen på PML kan likna ett MS-skov. Symtomen kan inkludera ny eller förvärrad svaghet i ena sidan av kroppen; klumpighet; förändringar av synen, tankeförmågan eller minnet; eller förvirring eller personlighetsförändringar som varar mer än några dagar.

Kontakta genast din läkare om du får något av dessa symtom.


Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan TECFIDERA orsaka biverkningar.

Följande biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos mer än 1 av 10 personer), men de upplevs oftast som milda till måttliga:

 • Rodnad i ansiktet eller på kroppen
 • Känsla av värme, hetta, sveda eller klåda
 • Lös avföring (diarré)
 • Illamående
 • Magsmärta eller magkramper


Dessa biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer: 

 • Inflammation i tarmarna(gastroenterit)
 • Kräkningar
 • Matsmältningsbesvär (dyspepsi)
 • Inflammation i magsäcken(gastrit)
 • Mag-tarmbesvär
 • Brännande känsla
 • Värmevallning, värmekänsla 
 • Klåda i huden (pruritus)
 • Utslag
 • Rosa eller röda fläckar på huden (erytem)

Lindra besvären

Följande kan bidra till att minska biverkningar:

 • Ta TECFIDERA i samband med mat, och då gärna efter maten.
 • Om du upplever hudrodnad, kan det hjälpa att ta acetylsalicysyra. Fråga din läkare om vilken dos och när du ska ta acetylsalicysyra. Långvarig användning (>4 veckor) av acetylsalicysyra rekommenderas inte för hantering av hudrodnad.
 • Läkaren kan eventuellt tillfälligt sänka dosen. Sänk inte dosen själv om inte läkaren ber dig göra det.

Undvik större mängder av starka alkoholhaltiga drycker i samband med intag av TECFIDERA då detta kan leda till mag-tarmbesvär.

 

Svåra allergiska reaktioner 

Frekvensen av svåra allergiska reaktioner kan inte beräknas från tillgängliga data (ingen känd frekvens).Rodnad i ansiktet eller på kroppen (flush) är en mycket vanlig biverkning. Om du däremot får rodnad i ansiktet eller på kroppen tillsammans med röda utslag eller nässelfeber och får något av dessa symtom:

 • svullnad i ansikte, läppar, mun eller tunga (angioödem) 
 • väsande andning, svårt att andas eller andfåddhet (dyspné, hypoxi)
 • yrsel eller medvetslöshet (hypotoni)

kan det röra sig om en svår allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) 

Sluta att ta Tecfidera och uppsök genast läkare 

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns här.

Allvarliga effekter 

Måttligt lågt till mycket lågt antal lymfocyter–Lymfocyttal (lymfocyter är en typ av vita blodkroppar) kan vara låga under lång tid. Om du har ett lågt antal vita blodkroppar under lång tid kan det öka risken för infektion, inklusive en risk att få en ovanlig hjärninfektion som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Symtomen på PML kan likna ett MS-skov. Symtomen kan inkludera ny eller förvärrad svaghet i ena sidan av kroppen; klumpighet; förändringar av synen, tankeförmågan eller minnet; eller förvirring eller personlighetsförändringar som varar mer än några dagar.

 

Så här tar du TECFIDERA

Kom ihåg att ta TECFIDERA enligt din läkares anvisningar.

Du börjar ta startdosen (en 120 mg-kapsel två gånger dagligen) i 7 dagar. Sedan byter du till, och fortsätter med, den rekommenderade dosen (en 240 mg-kapsel två gånger dagligen).

 • Svälj kapseln hel med vatten. 
 • Du får inte dela, krossa, lösa upp, tugga eller suga på kapseln.
 • Ta TECFIDERA i samband med mat - det kan hjälpa till att minska en del biverkningar

Hur verkar TECFIDERA

Den aktiva substansen i TECFIDERA, dimetylfumarat, är ett ämne som verkar på flera olika sätt i kroppen. Vid MS kan TECFIDERA förmodligen skydda mot inflammation orsakad av immunförsvaret.

TECFIDERA som behandling vid skovvis förlöpande MS har undersökts i två stora, globala kliniska studier. TECFIDERA visade sig kunna minska antalet skov och bromsa sjukdomsutvecklingen vid MS. Behandlingen visade sig även kunna minska antalet nya MS lesioner i hjärnan och ryggmärgen.

Biogen-13165

Senast uppdaterad: 2019-10-16