Vanliga frågor & svar

Vad gör jag om jag glömmer en dos?

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd eller missad dos. Du kan ta den missade dosen om du låter det gå minst 4 timmar mellan doserna. I annat fall väntar du tills det är dags för din nästa planerade dos. Om du har tagit för många kapslar ska du genast tala med din läkare. Du kan få biverkningar som liknar de ovan beskrivna. 

Kan jag ta TECFIDERA om jag är gravid?

Använd inte TECFIDERA om du är gravid om du inte först har diskuterat det med din läkare. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kan jag amma?

Det är okänt om innehållsämnena i TECFIDERA utsöndras i bröstmjölk. TECFIDERA ska inte användas under amning. Din läkare hjälper dig att besluta om du ska amma eller använda TECFIDERA. Detta innebär att nyttan med amningen för barnet jämförs med nyttan med behandling för dig

Kan jag dricka alkohol?

Konsumtion av mer än en liten mängd (mer än 50 ml) starka alkoholhaltiga drycker (mer än 30 % alkohol per volym, t.ex. spritdrycker) ska undvikas inom en timme före och efter det att du tar Tecfidera, eftersom alkohol kan påverka detta läkemedel. Det kan ge upphov till inflammation i magsäcken (gastrit), särskilt hos personer som redan har lätt att få gastrit.

Kan jag ta andra läkemedel?

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Hur vet jag om behandlingen fungerar?

TECFIDERA botar inte sjukdomen men kan bromsa dess förlopp. Läkemedlet kan inte få sjukdomen att gå tillbaka eller reparera tidigare skador. Det innebär att du kanske inte kommer att känna dig bättre eller märka några förändringar över huvud taget. Detta innebär inte att behandlingen inte fungerar.

Vad gör jag om jag blir sämre?

Kontakta din läkare. Om du upplever att du blir sämre trots behandling med TECFIDERA, kan du behöva byta till en annan behandling.

Hur förvaras TECFIDERA?

TECFIDERA ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Kapslarna är ljuskänsliga och ska förvaras i originalförpackningen vid högst 30°C.

För ytterligare information om TECFIDERA läs bipacksedeln som medföljer ditt läkemedel.

Biogen-13165

Senast uppdaterad: 2019-10-16